CONTACTNLEN

Blog

NAAR EEN ACTIEVE EN EFFECTIEVE VERHOORBIJSTANd?

7 maart 2017

Op 1 maart 2017 zijn twee nieuwe wetten in werking getreden die betrekking hebben op de rechtsbijstand van een verdachte voorafgaand en tijdens het politieverhoor. Tezamen met het bijbehorende 'Besluit inrichting en orde politieverhoor' wordt hiermee de Europese richtlijn die voorschrijft dat verdachten recht hebben op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor omgezet in Nederlandse wetgeving.1  Met het Besluit wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de advocaat zijn bijstand tijdens het verhoor mag vervullen. 

Meer lezen

AANPAK VAN BELASTINGONTDUIKING

26 januari 2017

In reactie op onder meer de publicatie van de Panama Papers heeft de staatssecretaris van Financiën, Wiebes, verdere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen belastingontduiking.1  De maatregelen betreffen onder andere het afschaffen van de inkeerregeling, het openbaar maken van vergrijpboetes aan adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking, het inperken van het fiscaal verschoningsrecht van advocaten en notarissen en het verruimen van de mogelijkheden tot (fiscale) aansprakelijkstelling. Stuk voor stuk ingrijpende en vergaande maatregelen die een bijdrage moeten leveren in de strijd tegen belastingontduiking.

Meer lezen

HET KEUREN VAN EIGEN VLEES

25 november 2016

Als je het in het bestuursrecht niet eens bent met een besluit kan je over het algemeen niet rechtstreeks naar de rechter. Voorafgaand aan een beroep bij de rechter moet een zogenaamde bezwaarfase worden doorlopen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dien je een bezwaarschrift in, dan wordt het bestuursorgaan geacht zijn besluit volledig te heroverwegen.

Meer lezen

Een advocaat mee naar het getuigenverhoor?

25 mei 2016

Het Wetboek van Strafvordering gaat op de schop. Een van de voorgestelde wijzigingen van het project 'Modernisering Strafvordering' is het invoeren van een apart hoofdstuk gewijd aan de positie van de getuige in strafzaken. Dit in tegenstelling tot de meer ad hoc benadering die Strafvordering nu kent. De noodzaak daartoe wordt door de Minister als volgt verwoord: 

Meer lezen

Inkeerregeling blijft de gemoederen bezig houden

28 april 2016

Opnieuw wordt de inkeerregeling verder aan banden gelegd en de druk op zwartspaarders opgevoerd. Staatssecretaris Wiebes heeft op 12 april 2016 in de media aangekondigd dat de boete die kan worden opgelegd aan belastingplichtigen die gebruik maken van de inkeerregeling per 1 juli 2016 wordt verdubbeld. De boete bedraagt op dit moment in beginsel 60% van de navorderingsaanslag, maar zal verhoogd worden naar 120%. Niet is uit te sluiten dat de boete in de toekomst verder wordt verhoogd of dat de inkeerregeling zoals deze nu bestaat wordt afgeschaft.

Meer lezen