CONTACTNLEN

Blog

Schorsende werking fiscaal verzet vervalt

23 september 2017

De Ontvanger van de Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden om belastingvorderingen te incasseren. Een van die bevoegdheden bestaat eruit dat de Ontvanger zonder tussenkomst van een rechter een dwangbevel kan uitvaardigen op grond waarvan hij zaken in beslag kan nemen en verkopen. Om daar enig tegenwicht aan te geven is in de Invorderingswet opgenomen dat een belastingschuldige verzet kan aantekenen tegen een dergelijk dwangbevel. Tot nu toe heeft dat fiscaal verzet schorsende werking zodat de invordering wordt stilgelegd totdat de rechter een beslissing over de juistheid van het dwangbevel heeft genomen.

Meer lezen

De toepassingsgrens van de 'OM-doorzoeking' in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

7 augustus 2017

Het wetgevingsprogramma Modernisering van het Wetboek van Strafvordering draait op volle toeren. Op 7 februari 2017 zijn de conceptwetsvoorstellen tot vaststelling van de eerste twee delen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Sv) voor een eerste reactie vanuit het veld openbaar gemaakt. Deze delen zien op de algemene bepalingen en het opsporingsonderzoek naar strafbare feiten. 

Meer lezen

Meldplicht fiscale constructies voor belastingadviseurs, accountants, banken en andere fiscale planners

5 juli 2017

Op 21 juni jl. heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gepresenteerd om het opzetten en promoten van fiscale constructies te ondermijnen.1 De Europese Commissie wil agressieve fiscale planning tegen gaan door middel van intensiever toezicht op de activiteiten van belastingadviseurs en andere fiscale planners.

Meer lezen

Onderzoek aan smartphones

7 juni 2017

Op 4 april jl. heeft de Hoge Raad drie arresten1 gewezen waaruit volgt dat onderzoek aan de smartphone van een verdachte onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn, wegens strijd met art. 8 EVRM (recht op privacy). 

Meer lezen

Oogmerk om belasting te ontwijken niet van belaNG VOOR BOETE

15 mei 2017

Op 21 april jl. heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen over een belastingconstructie van een groot internationaal bankenconcern. Dit concern had Nederlandse vennootschappen aangekocht die vlak voor de aankoop grote winsten hadden behaald. Met het in aftrek brengen van rentelasten die waren gecreëerd door het aangaan van leningen wilde het concern bewerkstelligen dat over de eerdere winsten van de aangekochte vennootschappen geen vennootschapsbelasting kon worden geheven.

Meer lezen