CONTACTNLEN

Publications

Recent publications

Kiezen voor een sanctiestelsel bij overtreding van de Wft

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Vijf jaar geleden verscheen in het Nederlands Juristenblad een artikel van HartmannÂ’ met de uitdagende titel ‘Strafrechtelijke handhaving van de financiele wetgeving: houden of weggeven~Â’ Met een dergelijke titel wekt zijn antwoord ‘weggevenÂ’ geen verbazing. Het strafrechtelijke handhavingarsenaal bij overtreding van financiele wetgeving is echter ‘gehoudenÂ’. Sinds 2004 is er veel gewijzigd. De Wet op het financieel toezicht (Wft) is ingevoerd.2 De Wet wijziging boetestelsel financiele wetgeving (Boetewet)3 is vrijwel gereed en per 1 januari 2009 is een nieuw Convenant ter voorkoming van ongeoorloofde samenloop van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties van kracht (het Convenant).4 In deze bijdrage worden de ontwikkelingen bezien. Eerst komen daarbij de in de Wft en Boetewet gemaakte keuzes ten aanzien van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving aan de orde. Blijken zal, dat de in de parlementaire geschiedenis gemaakte keuzes slechts beperkt zijn onderbouwd. Daarnaast wordt duidelijk dat een gedeelte van de motivering zich moeilijk laat verenigen met de uit de wetgeving zelf bljkende uitkomst. Vervolgens worden de gemaate keuzes nader beschouwd in het licht van twee notaÂ’s5 die de vraag bestuursrechtelijk of strafrechtelijk handhaven in een breder kader behandelen. De conclusie daarvan is, dat indien de notaÂ’s worden gevolgd andere uitkomsten ten aanzien van handhaving van de Wft in de rede zouden liggen. Ter controle van deze conclusie wordt nagaan of het Convenant en de praktijk aansluit bij de notaÂ’s. Tenslotte zal blijken dat beantwoording van de vraag van Hartmann nog steeds actueel is. Het antwoord zou echter wel eens verrassend kunnen zijn.… 

Kritiek op aanpak zwartspaarders

Mr. L.H.E. Møller

Lars Møller, vindt dat De Jager ‘een onjuiste en simplistische voorstellingÂ’ van zaken geeft.… 

Other publications