CONTACTNLEN

Publications

Recent publications

De ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever bij gehandicapten en de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten

Mr. R. van der Hulle

Het komt veelvuldig voor dat de rechtmatigheid van belastingwetgeving door belastingplichtigen bij de belastingrechter wordt aangevochten. Vaak zijn zij daarbij aangewezen op het in mensenrechtenverdragen opgenomen discriminatieverbod. Bij de toetsing van belastingwetgeving aan het discriminatieverbod wordt de belastingwetgever evenwel een ruime beoordelingsvrijheid gelaten. Door deze aan de belastingwetgever toekomende beoordelingsvrijheid hebben belastingplichtigen tot op heden nog geen succes geboekt. Volgens de Hoge Raad gaat de ruime beoordelingsvrijheid slechts dan niet op wanneer een onderscheid wordt gemaakt op basis van aangeboren kenmerken van een persoon, zoals geslacht, ras en etnische afkomst. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bevestigd dat de belastingwetgever ook geen ruime beoordelingsvrijheid toekomt als hij een onderscheid maakt op basis van een lichamelijke of verstandelijke handicap, ongeacht of de handicap is aangeboren. Deze toevoeging noopt tot aanpassing van de voor de inkomstenbelasting geldende regeling voor de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten, waarover regelmatig wordt geprocedeerd.… 

Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2017)

Op het materieel strafrechtelijke vlak blijft de Hoge Raad waakzaam om een onredelijke dubbele bestraffing te voorkomen. We zagen dat bij de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling, die toch wat meer feitelijk en minder juridisch kunnen worden opgevat dan eerder wel werd gedacht. Ook bij diverse vermogensdelicten beperkt de Hoge Raad de (gevolgen van) automatische verdubbeling van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zeker door de recente invoering van eenvoudig witwassen is dat ook wel nodig. Op het formele vlak is de Hoge Raad wat minder scheutig met betrekking tot de positie van de verdachte. Weliswaar mag een opsporingsambtenaar inmiddels niet meer zo maar snuffelen aan/in een inbeslaggenomen elektronische gegevensdrager of geautomatiseerd werk, maar of onrechtmatigheden dienaangaande hard afgestraft dienen te worden kan betwijfeld worden. Bij het ondervragingsrecht en alles wat daarmee samenhangt is het zuinigheid troef op het Korte Voorhout, daar waar Straatsburg de verdachte toch wat ruimer lijkt te bedelen.… 

Other publications