CONTACTNLEN

Publicaties

Publicaties

U heeft gezocht op:
rechtercommissaris

Is it a crime that I still want you

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Gelukkig wordt in toenemende mate door scheidende mensen de weg gevonden naar de (advocaat)scheidingsbemiddelaars… 

Bevoegdheden tot het vorderen van gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld

Financiële instellingen kunnen beschikken over in het kader van strafrechtelijk onderzoek interessante gegevens… 

OM te gretig in fraudezaken

Prof. Jhr. Mr. M. Wladimiroff, Mr. F.H.H. Sijbers

René Craemer, hoofdofficier van het Functioneel Parket, toont zich in het zijn interview in Financieel Dagblad van 2 augustus ontevreden met de discrepantie tussen eis en vonnis in fraudezaken… 

Handleiding opsporing door de FIOD

Mr. F.H.H. Sijbers

De Belastingdienst bewaakt de naleving van de fiscale regelgeving. Dit kan - onder andere - geschieden door voorlichting, het sluiten van convenanten met (groepen) ondernemers en het houden van belastingcontroles… 

De nieuwe regeling voorwaardelijke invrijheidstelling

Mr. J.S. Spijkerman

Lees verder… 

Over gebrekkige communicatie tussen advocaten en hun cliënten

Mr. Drs. J.T.C. Leliveld, Mr. J.S. Spijkerman

'Uw cliënt wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij, waarbij uw cliënt eveneens gewond is geraakt en is behandeld in het ziekenhuis. Uw cliënt doet er tegen de politie het zwijgen toe, maar u weetvan uw cliënt dat hij inderdaad de schutter was. Op een gegeven moment ontvangt u via uw cliënt een (ogenschijnlijk origineel) stuk van de behandelend arts van het ziekenhuis, waaruit onomstotelijk blijkt dat uw cliënt (gezien de tijdstippen van binnenkomst en ontslag uit liet ziekenhuis) de schutter niet kon zijn. Een fout van de arts, zo concludeert u in eerste instantie of heeft uw cliënt hier de hand in gehad? En wat doet u hiermee. Confronteert u uw cliënt met dit gegeven. En wat als uw cliënt u niet kan overtuigen van het waarheidsgehalte van het stuk?Â’ … 

Moderne strafvordering? Enkele observaties van een advocaat

Dr. Mr. P.M. van Russen Groen

De wetsvoorstellen die in het kader van de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering tot stand moeten gaan komen, moeten bijdragen aan een verbetering van de prestaties van de ketenpartners en aan een verbetering van de strafrechtspleging in haar geheel. Het is niet duidelijk wat dat betekent.Nogal wat strafvorderlijke themaÂ’s en onderwerpen die aandacht vragen van de wetgever en die moeiteloos in het kader van een dergelijk verbeterprogramma aan de orde zouden kunnen komen, blijven in de Contourennota onbesproken.… 

ACM evolutie uit zuinigheid? Enige beschouwingen bij de totstandkoming van de Autoriteit Consument en Markt

Mr. R. de Bree

Enige beschouwingen bij de totstandkoming van de Autoriteit Consument en Markt… 

Annotatie bij HR 4 juni 2013 nr. 2012.12 B

Mr. L.H.E. Møller

Lees verder… 

Annotatie bij Hof Den Haag 20 december 2012, rolnr. 22.4017.11, LJN BY 6940

Mr. R. de Bree

Aan de Somalische verdachte is zeeroof ten laste gelegd als bedoeld in art. 381 Sr. De behandeling in eerste aanleg is niet nietig vanwege de beweerde minderjarigheid van de verdachte. Het verweer strekkende tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie wordt verworpen. Nederland heeft in het Wetboek van Strafrecht universele rechtsmacht gevestigd voor gevallen van piraterij op volle zee, welke nationale regeling niet in strijd is met internationale verdragen.… 

Eerder verschenen