CONTACTNLEN
foto Dorien Roerink

591a SV: mogelijkheden vergoeding in geval van betaling kosten rechtsbijstand door werkgever 

Dorien Roerink

In september van dit jaar wees de Hoge Raad een belangrijk arrest1 over de mogelijkheden van vergoeding van kosten van rechtsbijstand op grond van artikel 591a Sv, meer specifiek: kan ook sprake zijn van vergoeding ex artikel 591a Sv als de kosten van rechtsbijstand zijn betaald door een derde - zoals bijvoorbeeld een werkgever – in plaats van door de gewezen verdachte zelf. Deze vraag hield de Nederlandse Hoven lang verdeeld en resulteerde in rechtsongelijkheid. 

De Hoge Raad oordeelde onder verwijzing naar een arrest uit 19732 dat artikel 591a Sv ruimte laat voor het toekennen van een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand indien sprake is van een andere rechtsverhouding (dan een rechtsbijstandsverzekering) op basis waarvan die gewezen verdachte een vordering heeft op een derde. Ook staat aan vergoeding niet in de weg dat de kosten van rechtsbijstand door die derde zijn gedragen. 

De Hoge Raad maakt met dit arrest dus duidelijk dat bijvoorbeeld een werkgever kosten van rechtsbijstand kan vergoeden, zonder dat de verdachte werknemer een toekomstige aanspraak op een vergoeding op grond artikel 591a Sv verkwanselt. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de kosten niet daadwerkelijk hebben gedrukt op de (gewezen) verdachte werknemer, maar zijn ‘gedragen’ door de werkgever. Dit alles op voorwaarde dat sprake is van een heldere afspraak tussen werkgever en gewezen verdachte werknemer.

Nog niet duidelijk is of de timing van het maken van dergelijke afspraken van invloed is op de mogelijkheden tot vergoeding ex artikel 591a Sv. Het is immers niet ondenkbaar dat een bestaande arbeidsovereenkomst niets zegt over de vergoeding van kosten van rechtsbijstand en men pas als de verdenking daar is afspraken maakt. De vraag is: ben je dan nog op tijd? 

De beantwoording van deze vraag zal binnenkort ongetwijfeld aan de orde komen in de uitspraken van de rechtbanken en hoven. Overweegt u om kosten van rechtsbijstand te vergoeden aan uw verdachte werknemer, laat u dan altijd adviseren op basis van de meest recente jurisprudentie. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet!

  1. Hoge Raad 4 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1428.
  2. Hoge Raad 1 mei 1973, ECLI:NL:HR:1973:AB3408.