CONTACTNLEN

Blog

Kritisch zijn op bewijslast van de inspecteur bij een vergrijpboete leidt tot kansen

26 januari 2023

Voor iedereen bestaan er twee zekerheden in het leven. De eerste is dat het eindig is en het tweede is het betalen van belastingen. Om ervoor te zorgen dat dit laatste ook daadwerkelijk gebeurt kan de Belastingdienst onder meer boetes opleggen aan belastingplichtigen die hun verplichtingen niet nakomen. Voor de vergrijpboetes, de zwaarste boetes, moet er sprake zijn van (voorwaardelijk) opzet of grove schuld. Dat wil zeggen dat een belastingplichtige willens en wetens een onjuiste aangifte heeft ingediend of te weinig belasting heeft betaald of dat hij verwijtbaar op grove wijze nalatig is geweest bij de nakoming van zijn fiscale verplichtingen.  

Meer lezen

Het toestemmingsvereiste bij medepleegboetes

20 september 2022

Sinds juli 2009 bestaat de mogelijkheid om niet alleen aan de belastingplichtige zelf, maar (o.a.) ook aan diens belastingadviseur in de hoedanigheid van medepleger een fiscale boete op te leggen. Een boete mag nooit lichtvaardig worden opgelegd. In het geval de Belastingdienst een boete oplegt aan een van zijn ketenpartners, is nog meer zorgvuldigheid en terughoudendheid gepast. 

Meer lezen

Bevriezingsmaatregelen en de Europese Sanctielijst

18 maart 2022

Inmiddels staan bijna 900 mensen op de Europese Sanctielijst in verband met de oorlog in Ukraine; wat betekent dat?

Meer lezen

Geheime werkwijze Openbaar Ministerie blijkt grondslag voor illegale opsporing

23 februari 2022

Al jaren heeft het Openbaar Ministerie, OM, moeite om het zogenoemde verschoningsrecht te honoreren. Dat verschoningsrecht ziet, in de kern, op het fundamentele recht van een burger om in vrijheid en zonder zorg van overheidsinmenging, zich te wenden tot een geheimhouder, zoals de arts, notaris, geestelijke of advocaat. Wat de burger met die geheimhouder uitwisselt komt niet bij het OM. Van dit beginsel kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgeweken en alleen de rechter kan daartoe beslissen.

Meer lezen

Het sepot: een wolf in schaapskleren

21 september 2021

De OM-strafbeschikking krijgt de afgelopen jaren veel aandacht. Terecht wordt kritisch gekeken naar de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie (het OM) zonder tussenkomst van een rechter te beslissen dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit én daarvoor een straf op te leggen. Een dergelijke beslissing heeft grote consequenties voor de betrokkene en de procedure dient daarom met voldoende waarborgen te worden omkleed.   

Meer lezen