CONTACTNLEN

Blog

Algoritmes in het strafrecht

8 november 2018

In de Verenigde Staten spelen algoritmes een vergaande rol in het strafrecht. Zo wordt in New Jersey met behulp van een algoritme een risicoscore toegekend aan een verdachte die de rechter kan helpen beslissen of een verdachte in afwachting van zijn/haar proces in vrijheid kan worden gesteld.1 Bij de totstandkoming van de risicoscore wordt rekening gehouden met negen verschillende factoren zoals de leeftijd van de verdachte en (de aard van) eventuele eerdere veroordelingen.2 In andere staten worden algoritmes gebruikt bij de beslissing of veroordeelden vroegtijdig in vrijheid gesteld mogen worden.3

Meer lezen

Het begrip 'op de zaak betrekking hebbende stukken' nader uitgewerkt

25 oktober 2018

In het fiscale bestuursprocesrecht vormen de 'op de zaak betrekking hebbende stukken' een belangrijk onderdeel van een procedure. De Belastingdienst moet op grond van de wet1 de op de zaak betrekking hebbende stukken in het geding brengen. Hierdoor kan een geschil worden beslecht op basis van alle relevante feitelijke gegevens die aan de inspecteur ter beschikking staan, zodat een belanghebbende zich daarover kan uitlaten en de rechter daarmee rekening kan houden.2 Het gaat er aldus om dat alle procespartijen over dezelfde stukken beschikken. 

Meer lezen

Vernietiging van inbeslaggenomen voorwerpen op kosten van de veroordeelde?

20 augustus 2018

Het zal niemand ontgaan zijn dat er sinds enkele jaren binnen het strafrecht veel nadruk ligt op het afnemen van het uit misdrijf afkomstige vermogen van veroordeelden. De zogenaamde 'Pluk ze'-wetgeving biedt het openbaar ministerie ruime mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. In de optiek van het openbaar ministerie zijn deze mogelijkheden blijkbaar nog niet ruim genoeg.  

Meer lezen

Het beroepsverbod

25 april 2018

Recent heeft de rechtbank Rotterdam twee bestuurders van een grote rederij veroordeeld voor het illegaal overbrengen van vier (koel)schepen vanuit de Europese Unie naar India, Bangladesh en Turkije, om ze daar te laten slopen.1  Naast geldboetes ter hoogte van € 50.000,-, is aan deze bestuurders een beroepsverbod opgelegd. Het is de bestuurders een jaar lang verboden om bij een rederij het beroep van bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer uit te oefenen.2  

Meer lezen

Staatssecretaris handhaaft beleidsvoornemen: publiceer boeten aan belastingadviseurs

16 maart 2018

Recent zond de staatssecretaris zijn 'Aanpak belastingontwijking en ontduiking' aan de Tweede Kamer.1  In dit beleidsdocument handhaaft de Staatssecretaris zijn plan om fiscale boeten aan (o.a.) belastingadviseurs openbaar te gaan maken ondanks de geuite kritiek van onder meer de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het Register Belastingadviseurs.2

Meer lezen