CONTACTNLEN

Blog

Staatssecretaris handhaaft beleidsvoornemen: publiceer boeten aan belastingadviseurs

16 maart 2018

Recent zond de staatssecretaris zijn 'Aanpak belastingontwijking en ontduiking' aan de Tweede Kamer.1  In dit beleidsdocument handhaaft de Staatssecretaris zijn plan om fiscale boeten aan (o.a.) belastingadviseurs openbaar te gaan maken ondanks de geuite kritiek van onder meer de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en het Register Belastingadviseurs.2

Meer lezen

Bitcoins en witwassen

29 december 2017

De afgelopen maanden zijn cryptovaluta, met in het bijzonder bitcoin, niet meer weg te slaan uit het nieuws. Daar waar enkele jaren geleden bitcoins voornamelijk werden geassocieerd met het 'Darkweb' en de onderwereld, heeft bitcoin nu ook het grote publiek bereikt. De koers van bitcoin is volatiel, maar stijgt over het algemeen razendsnel. Sinds het begin van het jaar is de waarde van bitcoin meer dan vertienvoudigd.

Meer lezen

De afschaffing van de fiscale inkeerregeling genuanceerd

30 oktober 2017

Begin dit jaar had de staatssecretaris van Financiën met een brief aan de Tweede Kamer reeds zijn voornemen geuit om, als onderdeel van maatregelen tegen belastingontduiking, de fiscale inkeerregeling af te schaffen. Ondanks de kritiek die op dit voornemen was geuit (maar zoals de staatssecretaris had aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer later dit jaar) is de afschaffing van de fiscale inkeerregeling opgenomen in het onlangs gepresenteerde Belastingplan 2018 en zal deze regeling, ervan uitgaande dat zich geen bijzonderheden meer voordoen, met ingang van 1 januari 2018 niet meer gelden. Hierdoor wordt het vanaf 1 januari 2018 mogelijk dat een belastingplichtige die met opzet of grove schuld geen aangifte of een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan, maar binnen twee jaar inkeert door alsnog een juiste en volledige aangifte te doen of juiste en volledige informatie te verstrekken, een vergrijpboete opgelegd krijgt. De tweejaarstermijn gold voor de fiscale inkeerregeling nog niet als voorwaarde in de periode tot 1 januari 2010 en evenmin in de periode van 2 september 2013 tot 1 juli 2014. Aldus kon in die periodes een vergrijpboete ook met inkeer buiten de tweejaarstermijn worden voorkomen.

Meer lezen

Schorsende werking fiscaal verzet vervalt

23 september 2017

De Ontvanger van de Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden om belastingvorderingen te incasseren. Een van die bevoegdheden bestaat eruit dat de Ontvanger zonder tussenkomst van een rechter een dwangbevel kan uitvaardigen op grond waarvan hij zaken in beslag kan nemen en verkopen. Om daar enig tegenwicht aan te geven is in de Invorderingswet opgenomen dat een belastingschuldige verzet kan aantekenen tegen een dergelijk dwangbevel. Tot nu toe heeft dat fiscaal verzet schorsende werking zodat de invordering wordt stilgelegd totdat de rechter een beslissing over de juistheid van het dwangbevel heeft genomen.

Meer lezen

De toepassingsgrens van de 'OM-doorzoeking' in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

7 augustus 2017

Het wetgevingsprogramma Modernisering van het Wetboek van Strafvordering draait op volle toeren. Op 7 februari 2017 zijn de conceptwetsvoorstellen tot vaststelling van de eerste twee delen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Sv) voor een eerste reactie vanuit het veld openbaar gemaakt. Deze delen zien op de algemene bepalingen en het opsporingsonderzoek naar strafbare feiten. 

Meer lezen