Spring naar content

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden waaronder door of vanwege de naamloze vennootschap Wladimiroff advocaten N.V. diensten worden verleend.

1. Op de verhouding tussen opdrachtgever en Wladimiroff advocaten N.V. is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Uitsluitend Wladimiroff advocaten N.V. geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
3. Wladimiroff advocaten N.V. is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Wladimiroff advocaten N.V. staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Opdrachtgever verleent alle medewerking die voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is. De stukken van door of vanwege Wladimiroff advocaten N.V. verleende diensten worden na beëindiging van de dienstverlening gedurende vijf jaren bewaard en daarna vernietigd of – indien het originelen betreft – zo mogelijk aan de opdrachtgever verstrekt.
4. Indien voor de goede uitvoering van een opdracht nodig, staat het Wladimiroff advocaten N.V. vrij om bij de uitvoering van de opdracht ook een niet direct of indirect aan Wladimiroff advocaten N.V. verbonden derde te betrekken. Een tekortschieten van zulk een derde kan aan Wladimiroff advocaten N.V. alleen worden toegerekend, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van Wladimiroff advocaten N.V. van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
5. Werkzaamheden en kosten worden, voor zover niet anders is overeengekomen, gedeclareerd in Euro’s. Voor te verrichten werkzaamheden kan betaling van voorschotten worden verlangd. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds worden gedeclareerd. Declaraties dienen te worden voldaan zonder korting of verrekening door bijschrijving van het gedeclareerde bedrag binnen de op de declaratie vermelde termijn naar de op de declaratie vermelde bankrekening. Alle kosten aan de zijde van Wladimiroff advocaten N.V. in verband met niet-tijdige betaling door opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. De uurtarieven die Wladimiroff advocaten N.V. hanteert, worden jaarlijks in de maand januari geïndexeerd. De indexeringsmaatstaf wordt op verzoek verstrekt.
6.1 Opdrachtgever kan op een tekortkoming in een prestatie van Wladimiroff advocaten N.V. zoals bedoeld in artikel 3 geen beroep meer doen indien hij niet ter zake van de tekortkoming heeft geprotesteerd binnen 60 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Het recht op schadevergoeding alsmede ieder ander recht van opdrachtgever in verband met de tekortkoming vervalt in ieder geval na verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Wladimiroff advocaten N.V. aansprakelijk is.
6.2 Voor de totale schade, die opdrachtgever lijdt als gevolg van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Wladimiroff advocaten N.V. rechtens tegenover opdrachtgever aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een vergoeding:
a. indien Wladimiroff advocaten N.V. voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Wladimiroff advocaten N.V. te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Wladimiroff advocaten N.V. onder die verzekering;
b. indien Wladimiroff advocaten N.V. voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet tot de in rekening gebrachte honoraria met een maximum van € 70.000.
6.3 Het in 6.1 en 6.2 bepaalde geldt eveneens, indien opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
6.4 Indien een of meer derden van Wladimiroff advocaten N.V. vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Wladimiroff advocaten N.V. aan opdrachtgever verleende dienst, zal opdrachtgever Wladimiroff advocaten N.V. tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Wladimiroff advocaten N.V. aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van Wladimiroff advocaten N.V. vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.
6.5 Indien zowel opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Wladimiroff advocaten N.V. in verband met een door of vanwege Wladimiroff advocaten N.V. aan opdrachtgever verleende dienst, komt de door opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 6.2 onder a dan wel onder b vermelde limieten.
6.7 Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke- en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Wladimiroff advocaten N.V. verbonden zijn ten behoeve van de dienstverlening door of vanwege Wladimiroff advocaten N.V.