Spring naar content

Bestuurlijke handhaving

De overheid zet bij het bestrijden van (ondermijnende) criminaliteit steeds vaker, naast het strafrecht, het bestuursrecht in. Ook zijn sommige rechtsgebieden buiten het strafrecht geplaatst maar gaat het in wezen om vergelijkbare procedures (zoals inbreuken op het kartelverbod). Bestuursorganen beschikken over preventieve en repressieve middelen om de uitvoering en naleving van wet- en regelgeving te beïnvloeden.

Bestuurlijke handhaving houdt weliswaar geen strafrechtelijke vervolging in, maar de gevolgen van dergelijke handhaving mogen niet worden onderschat. Bestuursorganen hebben namelijk een uitgebreid palet aan sancties tot hun beschikking bij een overtreding van of het handelen in strijd met de verplichtingen uit de specifieke wetten. Te denken valt aan het intrekken van vergunningen, het toepassen van bestuursdwang, het opleggen van een last onder dwangsom en zeker ook het opleggen van een bestuurlijke boete. Dergelijk overheidsingrijpen heeft doorgaans grote gevolgen voor u of voor uw bedrijf.

Wladimiroff biedt in dit soort situaties deskundig tegenwicht en streeft ernaar met proactief optreden en een gedegen strategie de gevolgen zo veel als mogelijk in te perken.

Onze specialisten